Sct. Hans Haveforening

Indkaldelse til

Ordinær Generalforsamling

 

 

Der afholdes ordinær generalforsamling

den 17 Febuar, kl:18:00 i mødelokalet inde i gården ved Sankt Hans Skole.

 

 

Dagsorden bliver sendt ud på mail senest 8 dage før, og lagt op på hjemmesidens forside.

 

 

Der vil i forbindelse med generalforsamlingen, være noget at spise samt noget at drikke.

 

Velmødt, kom gerne lidt før.

 

VH. Bestyrelsen

DAGSORDEN med indkommende forslag

Ordinær Generalforsamling

Dagsorden

Generalforsamling 17/2 2020 kl. 18:00 Skt. Hans skole i gården.

1- Valg af dirigent

2- Valg af ReferentPause, så dirigenten kan læse hvad dirigentens rolle er til generalforsamlingen. Samt kan man spise en sandwich og hente noget drikkelse/ryge.3- Godkendelse af dagsorden ved dirigenten.4- Nedsættelse af stemmeudvalg.5- Bestyrelsens beretning ved formanden.6- Fremlæggelse af revideret regnskab.7- Indkomne forslag.

a. Fremlæggelse af plan A spande kun til brug i fælleshuset 150,- om året pr. have( kan ikke gøres billigere) Plan B spande til alles brug på p-pladsen 300,- året pr. have - Den nye affalds sorteringsordning- bliver ikke lovligt at have andre til affaldshåndtering, påbud fra kommunen.

Forslag fra bestyrelsen

At vi stiger med 300,- om året pr have i stedet for 150,- til renovation (det vilsige en yderlig stigning på 150,- udover de 500,- vi anbefaler), for dermed athave renovation til alle medlemmer hele året, i stedet for kun til fælleshuset. Dette ville måske også afhjælpe vores problemer med rotter i foreningen. Affaldsbeholderne skal stå på p-pladsen under alle omstændigheder for at Odense renovation vil tømme dem.

7.b. Afstemning af hvilken affalds sorteringsordning vi vælger.

7.c. Forslag. Kenneth Kragelund nr 27.

 

Fast dato for lukning samt åbning af vand.

 

Åbent d. 1 april.

Lukning. 1 okt.

 

8. Fastlæggelse af haveleje,

med stigning grundet stigning fra havelodselskabet og Odense Renovations affald sorteringsordning. Plus en stigning så vi kan begynde at spare op til nye vandrør i foreningen, da de gamle er ved at være 50 år gamle, og på sigt jo skal skiftes.

Bestyrelsens forslag til haveleje-stigning

a. 400,- Kr er den nødvendige prisstigning, mht. Havelodselskabets prisstigning og den nye affalds sorteringsordning. Inkl. Plan A - plus 150,- ved Plan B

b. Bestyrelsen foreslår 500,- så vi kan få nogle penge i kassen til fremtidige omkostninger, inkl. Plan A - Plus 150,- ved Plan B

8- Valg til bestyrelse.

Formanden modtager ikke genvalg

Bestyrelsesmedlem

Kirsten modtager genvalg

Dorte ??

9- Festudvalgs Valg.

Festudvalgsmedlem Henning og

Suppleant til festudvalg Rie blev valgt ind for et år i 2019.

- et medlem for to år: (vælges i lige år)

- en supleant for et år: ( vælges hvert år)

Ikke på valg i år Malene og Elsebeth (vælges i ulige år)

10. Vurderingsudvalg:

Helst 5 medlemmer

2 for et år og 3 for to år så vi ikke skal have alle på kursus hvert år.11 - Eventuelt.
21-01-2020
REFERAT KONTAKTUDVALGSMØDE
Odense Havelodselskab


REFERAT KONTAKTUDVALGSMØDE

TIRSDAG DEN 7. JANUAR 2020 KL. 18.30 Mødelokalerne, Skovsbovænget 10, 5230 Odense M.

Fraværende haveforeninger: Der var 11 fraværende: Baagø, Bernhardsminde, Enghaven, Guldstjernen, Grønløkke, Heltengen, Løkkegårdshaver, Roerskov, Rosenbækken, Skovkrogen og Solvang.

Referat:
Odense renovation informerede om affaldsordning. Der betales for 3 kvartaler i 2020. Hvis affaldet ikke bliver sorteret efter Odense renovations faste regler bliver containerne ikke tømt. Derefter SKAL foreningen sørge for den rigtige sortering. Efterfølgende vil containeren blive hentet med et gebyr på kr. 85, Alle havelodder i Odense kommune kan få leveret en gratis lille grøn spand til bioaffald. Grønne poser til denne kan bestilles gratis hos Odense renovation. Haveejere kan tage dem med hjem til egen bolig eller foreningen kan få en separat beholder til dette. De foreninger, der var til stede, fik muligheden for at aftale tid med Odense renovation ang. antal af beholdere og placering. Der blev spurgt om, hvem der skal betale for bortkomne eller ødelagte containere. Det er den enkelte forening, der hæfter for dette også selv om det er Odense Renovation, som eier containerne. H/F Søndergaards Haver satte dog spørgsmålstegn ved dette. Er der evt. en forsikring, der dækker dette? Der vil blive udleveret informationsfoldere angående sortering til alle havelodder i Odense Kommune. De enkelte bestyrelser kan bestille disse.

Odense renovation oplyser at prisen bliver kr. 133,- pr. havelod i grundbeløb. Dertil kommer ekstra containere (antal) osv. Derudover skal alle områder, hvor containere skal placeres/afhentes belægges med fliser, så renovationsfolkene ikke skal trække containerne igennem grus mv. Odense Kommune gentog diverse regler angående parkerir havelodder. Disse regler indgår i lokalplanerne. Fredningsnævnet er endnu ikke kommet med en afgørelse som de havde lovet pr 31/12-19, så vi må fortsat vente med de 6 foreninger, der ligger i åfredning. De enkelte foreninger er ansvarlige for vedligeholdelse af dræn og rør. Odense Kommune opfordrede de enkelte haveforeninger til at starte en opsparing til dette.
Pkt. 1
Valg af ordstyrer Næstformand Carsten B. Olsen
Pkt. 2
Valg af referent Sekretær Michael Hansen

Pkt. 3
Godkendelse af referat – Tirsdag d. 1. oktober 2019. Godkendt uden bemærkninger.

Pkt. 4
Siden sidst / korrespondance

I de seneste år er der kommet ekstra meget nedbør, så mange af foreningernes haver bliver oversvømmet. Kommunen kom med et forslag om, at de enkelte foreninger kunne lave vandresoire for at aflede vandet fra de enkelte havelodder. Angående lovliggørelse af skorstene samt brændeovne skal alle bestyrelser have tjek på dette samt se dokumentation fra den pågældende skorstensfejer.

Igen opfordrer formanden de enkelte haveforeninger laver en opsparing til uforudsete udgifter så som dræn, vandresoire mm. Blandt andet fordi det er besværligt at låne penge i banker, når man er en forening og totalt umuligt hos OHS. Dette kan de enkelte haveforeninger tage op på en generalforsamling. Det drejer sig om at drage rettidig omhu, så man kommer evt. økonomiske problemer i forkøbet.
H/F Søndergaards Haver ytrede, at havebassiner, efter reglerne kun måtte være 20 cm pga. Børn osv. Skal vandresoire så indhegnes? Eller skal man måske slette denne gamle regel?

Pkt. 5
Hovedbestyrelsen / Forbund
På kongressen i 2018 blev der vedtaget, at der skulle laves et organisationsudvalg. Der blev oprettet en bufferpulje på kr. 450.000,- som udvalget gerne ville bruge lidt af til konsulenter. Dette blev vedtaget. Der blev endvidere vedtaget er der skulle være en ansvarlig på kredsniveau, som skal udarbejde nyheder, relevant information, internt kommunikation, dele viden og gode ideer.

Pkt. 6
Odense Havelodselskab:
Økonomisk oversigt v/ kredskassereren
Henning Kaas fremlagde periode regnskabet. (Kort oversigt) Der var ingen nævneværdige forskelle indtil nu. Kontingent forbund og OHS forvendtes at stiger med kr. 13,50.
Konsulent Jeremy Dean
Jeremy sagde tak for 2019. Tak for bestyrelsernes gode samarbejde. Det årlige beskæringskursus bliver med også med podning. Dette afholdes i H/F Egebæk
4/4-20 kl. 14.00.

Til og fra foreningerne

Præmiefesten gik godt, men der var færre deltagere end sidste år. Vi håber på bedre tilslutning til denne dejlige begivenhed i 2020.
Til udflugtsturen de Fynske kredse var vi kun 35+40 mennesker. Dette er skuffende, fordi turens formål er at sammenføre foreningernes bestyrelser, så de kan møde andre bestyrelser og dele erfaringer og informationer som er til hjælp i den daglige drift/problemløsning i foreningernes bestyrelse. Samtidig er det jo en social kom sammen dag.

Pkt. 7
Eventuelt / næste møde
Flere foreninger var i tvivl om hvor mange haver, der skal betales for til renovationsordningen. Alle havelodder, som er registreret skal betale. Uanset om de er udlejet eller ej.

KREDSBESTYRELSEN
Jørgen E. Jørgensen Carsten B. Olsen Michael Hansen
Formand Ordstyrer Referant


Skovsbovænget 10 Kontortid: Tirsdag 16.15-17.30 tlf: 2018 1893

Postadresse:
Kredsformand Jørgen E. Jørgensen Kronhjortløkken 150 5210 Odense NV

www.odensehavelodselskab.dk ohs1893@gmail.com mobil: 2018 1893

Velkommen til forsiden

som i nok allerede ved så er kommunen i gang med at indføre skraldesortering.  I har nok lagt mærke til de nye skraldespande m.m. 

Som led i en grønnere omstilling så gælder skraldesorteringsordningen også kolonihaveforeninger, og vi skal tage stilling til hvilket behov vi har.

 

Link til information omkring den nye påtvungende skraldesorterings ording.

 

Den som vi skal diskutere på generalforsamlingen, og træffe beslutning om. 

Venligst læs den så vi kan tage stilling til hvilket behov vi har.

http://www.odensehavelodselskab.dk/PDF%20filer/Pr%C3%A6sentation%20af%20ny%20affaldsordning.pdf

 

 

 


 

Hvis der er nogle spørgsmål, forslag, eller klager, bedes i sende os en mail, eller andet på skrift, eventuelt i postkassen ved fælleshuset med navn, have nr. og kontaktoplysninger.

Alt andet vil ikke komme i betraktning.

 

Hjemmesiden er stadig under modernisering/ændring.  Dette kan tage noget tid.

 

Mvh.

Bestyrelsen

 

 

Se venligst aktivitets kalenderen, som løbende bliver opdateret med foreningens aktiviteter, fælles arbejdsdage, arangementer, m.m.

 

  

LEJEKONTRAKER

 

Dette skal man have, så lad os få styr på det.

Kontakt Formand på tel:27474732  eller på scthanshaveforening@gmail.com for at få lavet en aftale så det kan komme i orden.

 

Hurtigst muligt.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

Annette | Svar 19.02.2020 16.22

Hallo venner se at få en ny formand! Ellers stiller jeg op🤔 efter 3 valg er i klar over hvad det kommer til at koste foreningen? Bliver ikke sjovt😳 kom glad!

Allan Wiile | Svar 12.01.2020 10.12


VEJBUMP hvordan går det med dem på gang 1 og 1A er de glemt eller ?

d Mvh Allan gang 2

Anders 15.01.2020 13.30

Vi må drøfte det videre på generalforsamling, da der ikke blev vedtaget noget om asfalt, og det kommer til at koste mere end regnet med.

Anders 15.01.2020 13.28

Hej Allan. Vejbump er ikke glemt. Det blev jo vedtaget ved generalforsamling. Der skal asfalteres nogle stykker for at de kan laves.

Anders | Svar 11.01.2020 12.41

Vedkommende som har brugt toilettet her til vinter, hvor vandet er lukket, bedes rydde op efter sig selv. Det er simpelhen for klamt. Puha!

Anders 15.01.2020 13.54

Der er gjort lidt rent og jeg har sat låsen på. Mvh.

karin 14.01.2020 15.17

Tjek vinter hængelås er på

Anders | Svar 06.01.2020 12.45

Rørene i foreningen er gamle og tåler ikke frost. Der var mange haner der sprang sidste vinter, så for at undgå gentagelsen & udgifterne = lukket for vand.

LEneMEREte Lund | Svar 04.01.2020 20.28

Hejsa jeg er sikker på du er en velmenende sjæl der bare gerne vil hjælpe😇🤗 vi har styr på det med vandet . Det tager 3timer og 20 min at fylde en tank.

Anders 06.01.2020 12.40

Til orientering så er der åben for forskellige udsivnings haner i foreningen, for at vandet i rørene kan løbe ud. Tænder man vandet fosser det ud der.

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

19.02 | 16:22

Hallo venner se at få en ny formand! Ellers stiller jeg op🤔 efter 3 valg er i klar over hvad det kommer til at koste foreningen? Bliver ikke sjovt😳 kom glad!

...
15.01 | 13:54

Der er gjort lidt rent og jeg har sat låsen på. Mvh.

...
15.01 | 13:30

Vi må drøfte det videre på generalforsamling, da der ikke blev vedtaget noget om asfalt, og det kommer til at koste mere end regnet med.

...
15.01 | 13:28

Hej Allan. Vejbump er ikke glemt. Det blev jo vedtaget ved generalforsamling. Der skal asfalteres nogle stykker for at de kan laves.

...
Du kan lide denne side