Regler/Vedtægter/Lokalplan m.m.

Vedtægt for haveforeningerne i Odense Havelodselskab

Vedtægt for haveforeningerne
i Odense Havelodselskab


§ 11 FORENINGERNES GENERALFORSAMLINGER.

§ 11.1. Hver haveforening holder generalforsamling hvert år i januar eller februar måned efter skriftlig indkaldelse eller ved opslag i kolonien. I begge tilfælde med 8 dages varsel.
På generalforsamlingen har alle medlemmer, ægtefæller og samlevere taleret.
Der må højst afgives 2 stemmer pr. havelod.

Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende:

1. Valg af dirigent.
1a. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen
1b. Nedsættelse af stemmeudvalg.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
4. Indkomne forslag, herunder fastlæggelse af haveleje.
5. Fremlæggelse af vejledende budget for det kommende år
6. Valg.
7. Eventuelt.

Den ordinære generalforsamling vælger formand, kasserer samt 1 til 5 bestyrelsesmed-lemmer, således at bestyrelsen i ethvert tilfælde består af et ulige antal medlemmer.

Herudover vælges 2 suppleanter til bestyrelsen, 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
Valgene gælder for 2 år med undtagelse af suppleanterne, der vælges hvert år.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Den ordinære generalforsamling vælger også de delegerede til repræsentantskabet.
Formanden, den store halvdel af bestyrelsen og 1 revisor afgår samtidig, medens de øv-rige afgår året efter.

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær samt nedsætter diverse un-derudvalg efter behov.

For at blive valgt til bestyrelsen skal den pågældende have været medlem i mindst et år.

11.2. Ekstraordinær generalforsamling. Formanden indkalder ved opslag i kolonien eller skriftlig, begge dele med 8 dages varsel, til ekstraordinær generalforsamling, når det be-gæres af et flertal af bestyrelsen, eller når mindst 25% af medlemmerne skriftligt frem-sætter ønske herom med angivelse af de spørgsmål, der ønskes behandlet. Forslagsstil-lerne må selv motivere den opstillede dagsorden.

11.3. Ved ekstraordinær generalforsamling kan der ikke træffes nogen beslutning, hvis ikke mindst 4/5 af de medlemmer, der har begæret den ekstraordinære generalforsamling gi-ver personligt fremmøde og mindst ¾ af de fremmødte stemmer herfor. I tilfælde hvor bestyrelsen har indkaldt til ekstraordinær generalforsamling gælder almindelig stemme-flerhed.

Der kan ikke afgives stemmer ved fuldmagt.

11.4. Havelodselskabets forretningsudvalg har adgang til både ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger. Der tilsendes Havelodselskabets formand en dagsorden for gene-ralforsamlingen samtidig med udsendelse til foreningernes medlemmer/opslag i koloni-en.

§12 FORSLAG.

12.1. Et forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være tilsendt formanden skriftligt senest 4 dage før generalforsamlingen.

De skriftlige forslag, der skal til afstemning udleveres til alle deltagerne ved generalfor-samlings start.

§13 REGNSKAB.

13.1. Den enkelte haveforenings regnskab skal afsluttes pr. 31. december. Det skal i revideret stand forelægges på foreningens generalforsamling i januar eller februar, tillige med vej-ledende budget for det kommende år.

Formanden skal være tilstede ved revisionen.

1 eksemplarer af regnskabet skal afleveres til Odense Havelodselskab forinden general-forsamlingen.

13.2. På den ordinære generalforsamling aflægges bestyrelsens beretning for det forløbne år.

§ 14 ÅRLIGE F ÆLLESUDGIFTER.

14.1. De årlige fællesudgifter fastsættes af den enkelte forenings generalforsamling. Herud-over kan bestyrelsen indregne stigninger i kontingentet til Odense Havelodselskab samt til offentlige ydelser.

Foreningen hæfter direkte for alle økonomiske forpligtelser. Pligtige ydelser forfalder til betaling den 10.april.

Er den pligtige ydelse ikke betalt rettidigt, skal bestyrelsen ved al-mindelig og ANBEFALET skrivelse på Odense Havelodselskabs godkendte formular meddele det pågældende medlem, at ydelsen skal betales inden 8 dage fra dato, da le-jeaftalen i modsat fald bliver ophævet uden varsel.

For en sådan skrivelse skal medlemmet betale det af Odense Havelodselskabs repræ-sentantskab fastsatte gebyr samtidig med de forfaldne pligtige ydelser.

I særlige tilfælde kan formand/kasserer tilstå henstand med betalingen, når anmodning herom fremsendes inden de pligtige ydelsers forfald.


§ 15 OVERDRAGELSE AF HAVER.

15.1. Ønsker et medlem at opsige sit medlemskab og dermed brugsretten til havelodden, skal vedkommende forinden meddele dette til foreningens bestyrelse. Foreningens vurde-ringsudvalg fastsætter prisen under henvisning til Kolonihaveforbundet for Danmarks vedtagne bestemmelser.

15.2. Før et medlem kan afhænde brugsretten til havelodden, skal gæld til foreningen være betalt. Det nye medlem betaler, det af Odense Havelodselskabs repræsentantskab fast-satte indskud til foreningens kasse.

15.3 Dør et medlem kan havelodden overdrages til dennes ægtefælle/samlever under henvis-ning til skifteretserklæring, og uden afgift til foreningen.

Børn af afdøde medlemmer kan overtage havelodden, såfremt dette kan godkendes af foreningens bestyrelse og under henvisning til skifteretsattest.

15.4. »OPSIGELSE AF MEDLEMSSKAB«:

Opsigelse fra medlemmets side har kun gyldighed med opsigelse med 3 måneders skriftligt varsel til den 1. i en måned i følge lejeaftalen.

15.5. Udtræder et medlem af en forening har den pågældende ingen krav på foreningens mid-ler eller dele deraf.

§ 16 ERHVERVELSE AF BRUGSRETTEN TIL EN HAVELOD.

16.1. Brugsret til haver kan kun opnås af personer, der er bosiddende i Odense Kommune. Brugsretten er betinget af medlemskab af Odense Havelodselskab. Odense Havelodsel-skab kan normalt kun tildele en have pr. husstand.

Odense Havelodselselskab kan dispensere fra denne regel. Såfremt den enkelte for-ening ikke på anden måde kan udleje alle havelodder gives der mulighed for tillægshave med lejetid på et år ad gangen.

16.2. Et medlem, der opsiger eller er opsagt fra sin havelod, kan ikke inden 5 år få brugsret til en havelod igen indenfor Odense Havelodselskab, såfremt, der er forhold, som taler her-imod. Ingen kan optages som medlem i foreningen uden bestyrelsens godkendelse.

§ 17 BEBOELSE I HAVERNE.

17.1 Helårsbeboelse må under INGEN OMSTÆNDIGHEDER finde sted. Det er tilladt at bo i haven fra 1. april til 1. oktober og hver weekend hele året.

Teltning og opstilling af campingvogne er forbudt.

Den enkelte forening kan på generalforsamling vedtage nogle for den, særlige ordens-regler, der dog først opnår gyldighed efter Odense Havelodselskabs godkendelse.

Der er udarbejdet et specielt ORDENSREGLEMENT, som vedtages af fællesledelsen, og som har afgørende virkning i henhold til vedtægten.

Bestyrelsen har til enhver tid adgang til havelodderne i foreningen.

§ 18 OPSIGELSE OG OPHÆVELSE AF MEDLEMSSKAB
OG FRAVIGELSE AF BRUGSRETTEN.

18.1 Hvis et medlem ikke har overholdt sine forpligtelser og ikke har efterlevet Lejekontrakt, Lejeaftale, Vedtægt eller Ordensreglement, skal bestyrelsen tilskrive det pågældende medlem på Odense Havelodselskabs godkendte formular.

Der skal i denne skrivelse nøje angives, hvad der klages over.
For sådan en skrivelse betaler medlemmet det af Odense Havelodselskabs repræsen-tantskab fastsatte gebyr.

Såfremt medlemmet herefter ikke bringer forholdet i orden, skal formanden opsige med-lemskabet på almindelig og anbefalet skrivelse på Odense Havelodselskabs godkendte formular.

For sådan en skrivelse betaler medlemmet det af Odense Havelodselskabs repræsen-tantskab fastsatte gebyr.

§ 19 ADFÆRDSBESTEMMELSER.

19.1 Såfremt et medlem eller nogen af dettes husstand gør sig skyldig i:
- tyveri fra foreningen eller medlemmers havelod,
- at udbrede ærekrænkende beskyldninger,
- at udøve grov generende adfærd, støj eller vold,
- at fremsætte trusler herom mod foreningens tillidsfolk, andre medlemmer eller deres husstand,
- eller på anden måde groft forser sig mod den for foreningens velfærd fornødne orden,
kan foreningens bestyrelse, efter at der er givet den pågældende lejlighed til at udtale sig, bestemme om denne skal fratages sit medlemskab og fraflytte havelodden.

§ 20 KLAGER

20.1. Eventuelle klager skal skriftlig rettes til foreningens bestyrelse. Klager til Odense Have-lodselskab skal samtidig sendes i genpart til foreningens bestyrelse. Begge organisati-onsled kan undlade at behandle klager, der ikke fremsendes skriftligt af navngivet med-lem.

§ 21. MEDLEMSSKAB.

21.1. Medlemskab AF EN FORENING UNDER ODENSE HAVELODSELSKAB forudsætter, at de pågældende har fast bopæl andet sted indenfor ODENSE KOMMUNE og er til-meldt folkeregisteret der.

Bestyrelsen kan kræve dokumentation for ovenstående, og gebyret for denne oplysning betales af medlemmet. Adresseændringer skal skriftligt meddeles foreningen. I modsat fald indhentes oplysning fra kommunens folkeregister. Medlemmet SKAL betale gebyr herfor.

§ 22. PROTOKOL VED MØDER.

22.1. Over samtlige møder - bestyrelsesmøder - generalforsamlinger og udvalgsmøder af en-hver art skal der udfærdiges referat.

§ 23. FORENINGSSTIFTELSE ELLER OPHØR.

23.1. Ved oprettelse af ny forening betaler de nye medlemmer et indskudsgebyr, som fastsæt-tes af forretningsudvalget. Indskuddet indgår, efter de med starten forbundne udgifter er dækket, i den nye forenings kasse. Forretningsudvalget indkalder de nye medlemmer til stiftende generalforsamling.

23.2. Ingen forening kan ved ophør disponere over egen formue, før alle forpligtelser efter kontrakten er opfyldt.

§ 24. VEDTÆGTENS VEDTAGELSE.

24.1. Denne vedtægt er fælles for alle Odense Havelodselskabs foreninger, og kan kun æn-dres ved en repræsentantskabsbeslutning, og kun såfremt 2/3 af de fremmødte delege-rede stemmer herfor.

Dog har forening på fællesskøde, eller foreninger, der har indgået lejeaftale med andre udlejere end Odense Kommune, visse bestemmelser, der tidligere er godkendt, som gældende for disse foreninger.

Alle gebyrer, afgifter og honorarer fastsættes af repræsentantskabet.
Nærværende VEDTÆGT er gældende 31. maj 2005.

Hermed bortfalder alle tidligere love og vedtægter.

 

Ovenstående er vedtaget på EKSTRAORDINÆRT REPRÆSETANTSKABSMØDE den 31. maj 2005.
For Odense Havelodselskab:

Povl Pedersen Jens P. Jensen Carsten B. Olsen

Formand Kasserer Næstformand og sekretær
Henning Kaas Leif Nielsen

Udvalgsmedlem Udvalgsmedlem

§ 12 – stk. 12.1 andet afsnit – De skriftlige forslag, der skal til afstemning udleveres ------

Vedtaget på Ordinær Repræsentantskabsmøde den 26. marts 2019

Ordensregler OH 2005

Pkt. 1

Et medlem er forpligtet til at holde sin have i ordentlig stand, således at bebyggelsen vedli-geholdes og ukrudt ikke tager overhånd.
Den må kun drives som Iyst- og/eller husholdningshave. Endvidere skal følgende regler iagt-tages:

Pkt. 2

Hver havelod skal være indhegnet med hæk.

Pkt. 3

Hækkene skal renholdes, klipning skal ske mindst 2 gange årligt, senest 1. juli. og senest 1. oktober.

Hæk mod foreningens gange og mellemhække må ikke være højere end 125 cm.

Mini-mumshøjde for mellemhække 60 cm eller efter den enkelte generalforsamlingsbeslutning.

Hækkene må kun nedklippes eller udskiftes efter særlig tilladelse, der indhentes fra forenin-gens bestyrelse.

Pkt.4

Træer og buske, der kan vokse til større dimensioner, skal plantes mindst 2,5meter fra hæk og ved beskæring holdes min. 1 meter fra hæk.

Træhøjden må ikke overstige 4,5 m. Eksisterende beplantning, der ikke overholder oven-nævnte skal senest lovliggøres ved overdragelse.

Pkt. 5

Henlæggelse af affald i og omkring havekolonien er forbudt. Haveaffald må kun brændes på de tidspunkter, der er fastsat i Odense Kommunes regulativ for afbrænding af haveaffald.
Køkkenaffald må kun opbevares i de af kommunen godkendte containere og fjernes fra ha-vekolonien 2 gange månedligt.

Det er forbudt at anvende pesticider og andre forurenende kemikalier i samtlige havefor-eninger i Odense Havelodselskab.


Pkt. 6

Der må ikke holdes husdyr i haven, dog under sommerbeboelse må kæledyr medtages, så-fremt disse ikke er til gene for deres omgivelser.

Hunde skal føres i snor.

Der må kun være 1 bigård i hver forening.

Pkt. 7

AI skydning er forbudt.

Parkering af biler og andre transportmidler, motorcykler, knallerter, cykler m.v. er forbudt på foreningens gange.

I øvrigt skal der være fri passage for udrykningskøretøjer på alle foreningens gange.

Pkt. 8

Der må opføres 1 marketenderi i hver forening. Der skal oprettes kontrakt med marketende-ren indeholdende bestemmelser for handel med foreningsmedlemmer.

Marketenderen, dennes ægtefælle/samlever kan ikke beklæde tillidshverv i foreningen.
Der må ikke nydes drikkevarer i eller ved marketenderiet, bortset fra fester tilrettelagt af for-eningens bestyrelse.

Pkt. 9

Enhver have forsynes med havelåge og nummer. Hvert medlem har pligt til at skuffe, renhol-de og planere hele gangen udfor sin egen have.

Pkt. 10 Bebyggelse

Der må i en have kun opføres 1 havehus samt legehus og pavillon, som skal godken-des af foreningens bestyrelse.

Det skal bygges af ordentlige materialer. Havehuset skal funderes i mindst 50 cm dybde og sokkel min. 20 cm over jorden.

Tilladelse til byggeri af havehus og pavillon samt lukket/overdækket terrasse, ombygninger og tilbygninger skal indhentes hos foreningsbestyrelsen.

Medlemmet udfærdiger ansøgning om byggetilladelse indeholdende oplysninger om place-ring samt materiale.

Byggetilladelsen skal godkendes af foreningsbestyrelsen inden påbegyndelse af byggeriet.

Efter byggeriets færdiggørelse giver foreningsbestyrelsen en skriftlig byggegodkendelse.
Bestyrelsen kan tillade, at der opføres 1 drivhus placeret mindst 1 meter fra hæk.

AI bebyggelse skal ligge mindst 2,5 meter fra hæk ved udhæng på 50 cm. Ved større ud-hæng trækkes huset tilsvarende i cm. Husets grund må aldrig ligge tættere end 2,5 meter fra hæk og mindst 5 meter fra nabohavens bebyggelse.

Alt udvendigt arbejde i forbindelse med byggeriet skal være afsluttet 12 mdr. efter påbegyn-delsen.

Nedgravning og tilslutning af jordvandtanke må kun udføres af aut. VVS-installatør.
Tanken skal være en godkendt jordvandtank.

I øvrigt henvises til lejekontrakt med Odense Kommune.
Foreningens gange må ikke benyttes til oplagsplads for materialer.
Pkt. 11

Helårsbeboelse må under ingen omstændigheder finde sted.

Der er tilladt at bo i haven fra 1. april til 1. oktober og hver weekend hele året.
Pkt. 12

Den enkelte forening kan på en generalforsamling vedtage nogle for den særlige ordensreg-ler, der dog først opnår gyldighed efter Odense Havelodselskabs godkendelse.
Bestyrelsen eller dennes repræsentant har til enhver tid adgang til haverne.

Pkt. 13

Overtrædelse af ovennævnte Ordensregler behandles i henhold til § 18 i VEDTÆGTEN FOR ODENSE HAVELODSELSKAB og TILSLUTTEDE FORENINGER.

 

Således vedtaget på det EKSTRAORDINÆRE REPRRÆSENTANTSKABSMØDE den 31. maj 2005. Nærværende Ordensregler er gældende fra 31. maj 2005

For Odense Havelodselskab

 

Povl Pedersen

Formand

 

Jens P. Jensen

Kasserer

 

Carsten B. Olsen

Næstformand og sekretær

 

Leif Nielsen

Udvalgsmedlem

 

Henning Kaas

Udvalgsmedlem

Kredsvedtægt pr. 26. marts 2019

KREDSVEDTÆGT

§ 1. Kredsens navn og stiftelse.

1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundets, ODENSE kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i ODENSE og MIDDELFART kommuner.

2. Kredsen er stiftet i medfør af Forbundsvedtægtens § 4, stk.2.

§ 2. Formål og virke.

1. Det påhviler kredsbestyrelsen at arbejde for at fremme Forbundets mål og virksomhed, som det kan udledes af Forbundsvedtægtens § 3.

2. Kredsbestyrelsen varetager på egen hånd følgende opgaver i forhold til de tilsluttede foreninger:

a) Arbejder for at fremme de enkelte haveforeningers engagement i kolonihavebevægelsen.
b) Arbejder for at sikre foreningernes engagement i kredsens udpegning af tillidsfolk til forbundets kompetente organer.
c) Arbejder for at sikre, at de enkelte foreningers idéer, synspunkter og ønsker inddrages i arbejdet i forbundets kompetente organer samt i forhandlinger med udlejere og myndigheder.
d) Koordinerer høringer og møder i kredsens foreninger i forbindelse med forhandlinger med offentlige myndigheder om spørgsmål, som berører flere eller alle foreninger i kredsen, herunder spørgsmål om lejekontrakter, bygningsmæssige forhold, lokal- og kommuneplanlægning, offentlige anlæg og serviceydelser mv., jfr. dog stk. 2.3.
e) Holder foreningerne orienteret om arbejdet i og beslutninger truffet af forbundets kompetente organer, udlejere eller myndigheder samt bistår foreningerne med at føre beslutningerne ud i livet.
f) Koordinerer erfaringsudveksling blandt kredsens foreninger.
g) Foretager godkendelse af byggeansøgninger, hvor dette er aftalt med foreningen eller udlejer.
h) Hjælper med at bilægge eventuelle stridigheder mellem foreningernes bestyrelse og disses medlemmer eller mellem foreningerne.
i) Besvarer generelle henvendelser vedr. betingelser gældende for haver i kredsen.
j) Indkalder og afholder generalforsamling i medlemsforeningerne i de § 2, stk. 4, nævnte tilfælde.
k) Fastlægger regler og procedurer for foreningernes indberetning til kredsen af oplysninger, som er nødvendige for kredsens varetagelse af sine opgaver.
l) Varetager koordinering af Forbundets præmieringsordning for kredsens medlemsforeninger.

3. Kredsbestyrelsen varetager i samarbejde med forbundsledelsen følgende opgaver:

a) Deltager i forhandling, herunder genforhandling, og indgåelse af lejekontrakter, hvor Kolonihaveforbundet står som lejer. Hvor lejeaftaler om arealer, der udlejes til haveforeninger, indgås med staten, kommunal myndighed eller privat ejer, kan disse med forpligtende virkning alene indgås af Kolonihaveforbundet sammen med den lokale kreds.
b) Deltager i forhandlinger med offentlige myndigheder i samarbejde med forbundsledelsen om arealplanlægning, offentlige anlæg, kloakering, byggeforhold mv.
c) Bistår, i øvrigt efter anmodning, forbundsledelsen ved udredning af sager, som angår kredsens foreninger og ved behandling af spørgsmål af generel karakter.
KOLONIHAVEFORBUNDET’s - ODENSE KREDS

4. Hvis kredsbestyrelsen i særlige tilfælde skønner, at der er et påtrængende behov for, at en forenings medlemmer får lejlighed til at træffe beslutning i en sag, der ikke kan udsættes til den ordinære generalforsamling, kan kredsbestyrelsen opfordre foreningens bestyrelse til at indkalde medlemmerne til en ekstraordinær generalforsamling. Hvis foreningens bestyrelse undlader at følge kredsbestyrelsens opfordring, kan kredsbestyrelsen, for foreningens regning, indkalde til den ekstraordinære generalforsamling med den angivne sag på dagsordenen. Kredsbestyrelsen skal i indkaldelsen motivere sin beslutning. 5. Efter vedtagelse i Kolonihaveforbundet’s Forretningsudvalg kan forbundsledelsen under tilsvarende betingelser, for foreningens regning, indkalde til en ekstraordinær generalforsamling i en medlemsforening i tilfælde, hvor kredsbestyrelsen ikke har fundet dette nødvendigt. Forbundsledelsen skal i indkaldelsen motivere sin beslutning. 6. Hæftelse: Kredsen hæfter alene med kredsens formue for kredsens gældsforpligtelser.

§ 3. Kredsrepræsentantskabet.

1. Kredsens øverste myndighed er kredsrepræsentantskabet. Kredsrepræsentantskabet kan træffe beslutninger, der er bindende for medlemsforeningerne og deres medlemmer.

2. Det ordinære kredsrepræsentantskabsmøde afholdes hvert år i april måned og med en dagsorden, som i det mindste skal indeholde følgende:

a. Valg af dirigent og referent
b. Beretning
c. Fremlæggelse af revideret årsregnskab med evt. revisionsberetning
d. Indkomne forslag
e. Godkendelse af budget for det kommende år
f. Valg af kredsformand, kredskasserer og evt. kredssekretær
g. Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter
h. Valg af interne kredsrevisorer og suppleanter
i. (evt.) Valg af ekstern revisor
j. (evt.) Nedsættelse af vurderingsudvalg/ankeudvalg
k. I kongres år valg af delegerede til forbundets kongres og evt. suppleanter
l. Eventuelt

3. Ordinært kredsrepræsentantskabsmøde indkaldes skriftligt med 4 ugers varsel, adresseret til de enkelte foreningers formænd. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden for mødet. Med indkaldelsen skal følge kredsens reviderede årsregnskab, samt budgetforslag for det kommende år.

4. Forslag som ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet skal være kredsformanden i hænde senest 3 uger før repræsentantskabsmødets afholdelse, hvorefter de skal optages på en revideret dagsorden, som udsendes til foreningerne. Den reviderede dagsorden og de indkomne forslag skal være foreningerne i hænde senest 7 dage før repræsentantskabsmødet. Der kan på repræsentantskabsmødet stilles ændringsforslag.

5. Adgang og stemmeret har foruden kredsbestyrelsen, der er fødte medlemmer, repræsentanter fra kredsens tilsluttede foreninger. Ret til at repræsentere en forening bortfalder ved ophør af medlemskab af en forening i kredsen.

6. Udover kredsbestyrelsesmedlemmerne er foreningerne hver især berettiget til at lade sig repræsentere med 2 repræsentanter, hvoraf 1 repræsentant skal være medlem af foreningens bestyrelse. Foreninger med over 50 udlejede haver har dog ret til at lade sig repræsentere med yderligere 1 medlem pr. 50 udlejede haver, dog med max. 8 repræsentanter. Foreningernes repræsentanter, herunder kredsbestyrelsesmedlemmerne, er valgbare til kredsbestyrelsen på repræsentantskabsmødet.

7. Kredsen kan lade udfærdige adgangskort til de valgte repræsentanter, adgangskortet benyttes som stemmekort.

8. Formanden for Kolonihaveforbundet, eller den han bemyndiger hertil, har ret til at deltage i repræsentantskabsmødet med taleret men uden stemmeret.

9. Beslutninger på repræsentantskabsmøder træffes med simpelt flertal af de afgivne stemmer.

10. Beslutning om ændringer i vedtægt, optagelse af kollektive lån og kredsens eventuelle opløsning forudsætter dog, at mindst 2/3 af repræsentanterne har givet fremmøde, og at 2/3 af de afgivne stemmer går ind herfor. Er fremmødet ikke tilstrækkeligt stort, men 2/3 af de afgivne stemmer har stemt for forslaget, indkaldes til et nyt repræsentantskabsmøde, som uanset antallet af fremmødte kan vedtage forslaget med 2/3 af de afgivne stemmer.

11. Afstemning foretages ved håndsoprækning (evt. stemmekort), dog skal skriftlig afstemning finde sted, hvis en forslagsstiller begærer det, eller hvis mindst 10 % af de tilstedeværende stemmeberettigede ved håndsoprækning stemmer herfor, eller hvis et flertal af kredsbestyrelsen eller dirigenten måtte ønske det. Til optælling af stemmer nedsættes et stemmeudvalg på 3 medlemmer, der under dirigentens ledelse foretager optælling.

12. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

13. En repræsentant, som er forhindret i at være til stede på repræsentantskabsmødet, kan vælges såfremt vedkommende har afgivet en skriftlig erklæring herom.

14. Repræsentantskabsmødets referat underskrives af mødets dirigent, sekretær samt på bestyrelsens vegne af kredsens formand senest 1 måned efter repræsentantskabsmødets afholdelse. Referatet er offentligt for medlemmerne.

§ 4. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde.

1. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når det besluttes af kredsbestyrelsen, eller når mindst 1/4 af repræsentantskabets medlemsforeninger skriftlig fremsætter ønske herom med angivelse af de spørgsmål, der ønskes behandlet.
2. Ved ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan der kun træffes beslutning, hvis mindst 4/5 af de medlemsforeninger, der har begæret det ekstraordinære repræsentantskabsmøde, er til stede. Forslagsstillerne motiverer selv den opstillede dagsorden.
3. Indkaldelse skal finde sted senest 8 dage efter kravets fremsættelse. Repræsentantskabsmødet skal afholdes tidligst 1 og senest 3 uger efter indkaldelsen.
4. Forbundets Forretningsudvalg kan bemyndige Forbundskontoret til at indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde i en kreds i tilfælde, hvor kredsen ikke fungerer efter kredsvedtægterne eller, hvor det skønnes nødvendigt at informere repræsentantskabet om forhold vedr. kredsen.

§ 5. Kredsbestyrelsen.

1. Kredsbestyrelsen består af 1 kredsformand, 1 kredskasserer, samt 3 kredsbestyrelses-medlemmer.
2. Kredsbestyrelsesmedlemmer vælges på repræsentantskabsmødet blandt de fremmødte repræsentanter fra medlemsforeningerne, herunder den siddende kredsbestyrelse. Det skal tilstræbes, at alle kommuner eller foreninger i kredsen er repræsenteret i kredsbestyrelsen. Et bestyrelsesmandat bortfalder ved ophør af medlemskab af en forening i kredsen.
a) I ulige år vælges: 1 formand, 2 bestyrelsesmedlemmer og evt. en kredskasserer og evt. 3 medlemmer af vurderingsankeudvalget for en 2 års periode.
b) I lige år vælges: 1 kasserer, 1 bestyrelsesmedlem og evt. 2 medlemmer af vurderingsankeudvalget for en 2 års periode.
c) Hvert år vælges: 3 bestyrelsessuppleanter samt evt. 1 suppleant til vurderingsankeudvalget for en 1-års periode.
d) Genvalg kan finde sted for samtlige.

3. Kredsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

4. Kredsbestyrelsen oppebærer honorar, godtgørelser eller andre ydelser efter repræsentantskabets nærmere bestemmelse.

5. Kredskassereren varetager kredsens samlede regnskabsaflæggelse under direkte ansvar over for repræsentantskabet.

6. Kredsbestyrelsen afholder møde så ofte kredsformanden skønner det nødvendigt, eller såfremt mindst 2 kredsbestyrelsesmedlemmer kræver det - dog mindst hver tredje måned.

7. På det første kredsbestyrelsesmøde efter ordinært repræsentantskabsmøde konstituerer kredsbestyrelsen sig med en næstformand og en sekretær.

8. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til behandling af særopgaver.

9. Såfremt kredsformand eller kredskasserer fratræder i utide, og dette ikke sker umiddelbart før repræsentantskabsmødet, indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde for nyvalg.

10. Over kredsbestyrelsesmøderne skrives et referat, hvori et hvert mindretal, såfremt det fremsætter ønske herom, har krav på at få sine meninger ført til referat. Et referat skal godkendes af kredsbestyrelsen.

11. Kredsbestyrelsen skal sikre, at der er tegnet:
a) en bestyrelsesansvarsforsikring, som omfatter kredsbestyrelsens erstatningsansvar ved uagtsomme erstatningspådragende handlinger,
b) en underslæbsforsikring, der omfatter kredsens tab ved underslæb i forbindelse med administration af kredsens midler,
c) en vurderingsudvalgsforsikring, der omfatter ankeudvalgets erstatningsansvar ved uagtsomme ansvarspådragende handlinger.

12. Tavshedspligt:

Kredsbestyrelsens medlemmer og medlemmer af udvalg, nedsat af kredsbestyrelsen, har tavshedspligt med hensyn til oplysninger om personers økonomiske og personlige forhold, som medlemmerne får indsigt i under deres arbejde for kredsen. Medlemmer af kredsens vurderingsudvalg må kun videregive oplysninger om resultatet af foretagne vurderinger til foreningens bestyrelse, sælger samt en evt. køber.

§ 6. Valg af revisorer.

1. Der vælges 2 revisorer, som afgår skiftevis hver andet år.
2. Hvert år vælges 2 revisorsuppleanter for 1 år.

§ 7. Valg af delegerede til forbundets kongres.

1. Valg af delegerede sker i henhold til forbundsvedtægten § 9 og indberettes til Forbundskontoret.
2. Når kongressens endelige dagsorden foreligger, indkalder kredsbestyrelsen de delegerede og suppleanter til et møde, hvor koordinering og prioritering af kredsens samlede oplæg til kongressen foretages.

§ 8. Kredsens vurderings- og klageorganisation.

1. Kredsen kan vælge eller nedsætte et centralt vurderingsudvalg, der vurderer i foreninger, der ikke selv har et vurderingsudvalg. Kredsens repræsentantskab kan endvidere beslutte at centralisere vurderinger i kredsen helt eller delvist for bestemte foreninger, så disse foreninger ikke selv må udføre opgaven. Repræsentantskabets beslutning træffes ved simpelt flertal. Foreninger, der ikke efterlever repræsentantskabets beslutning kan pålægges en bod, hvis størrelse fastsættes af Hovedbestyrelsen, jf. Forbundsvedtægtens § 11, stk. 2l. Kredsen fastsætter regler for evt. gebyr for vurderinger i foreninger.

2. Kredsen vælger eller nedsætter et vurderingsankeudvalg, hvortil en anke kan indbringes fra en forening eller et medlem, som har fået foretaget en vurdering. Kredsen fastsætter regler for behandling af anken samt evt. gebyr herfor.

3. En vurderingsperson må ikke deltage i vurdering af et hus i både vurderingsudvalg og ankeudvalg. Hvis dette medfører, at der ikke er nok medlemmer i et vurderingsankeudvalg, skal kredsen bede en anden kreds om hjælp med vurderingsankesagen.

4. Vurderingsankeudvalgets afgørelse i den konkrete sag er bindene for alle og kan ikke påklages.

5. Vurderingsankeudvalget kan under særlige omstændigheder beslutte at optage en vurdering til fornyet vurdering.

9. Kontingent.

1. For medlemskab af kredsen betaler foreningerne, ud over det til enhver tid gældende kontingent til Kolonihaveforbundet, et kontingent, hvis størrelse fastsættes af repræsentantskabet.

2. Kontingentåret følger regnskabsåret, 1. januar til 31. december. Kredskontingentet forfalder 15. juni.
Ved for sen indbetaling pålægges 1,5 % rente pr. påbegyndt måned. Der kan pålægges gebyr.

3. Såfremt en medlemsforening ikke har betalt skyldigt kontingent til kredsen eller forbundet inden afholdelse af ordinært repræsentantskabsmøde, er medlemsforeningen deltagerberettigede på repræsentantskabsmødet, men ikke stemmeberettigede.

§ 10. Regnskab.

1. Kredsens regnskabsår løber fra den 1. januar til 31. december.
2. Det påhviler kredskassereren at udarbejde et årligt driftsregnskab ledsaget af en statusopgørelse opgjort under hensyntagen til de tilstedeværende værdier og forpligtelser. Bestyrelsen kan bestemme, at årsregnskabet skal udarbejdes med bistand af en registreret eller statsautoriseret revisor.
3. Det påhviler i øvrigt kredskassereren, på ordinære kredsbestyrelsesmøder, at forelægge en regnskabsoversigt til direkte sammenhold med det foreliggende budget.
4. Kredsens midler skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter. Regler om disposition over midlerne fastsættes af kredsbestyrelsen i henhold til fastlagte fuldmagtsforhold.

§ 11. Tegningsret.

1. Bestyrelsen beslutter, hvem der tegner foreningen ud ad til i økonomiske forhold. Dog skal tegningsretten altid udøves af mindst 2 personer, hvoraf mindst 1 skal være formand eller kasserer. I alle øvrige forhold repræsenterer kredsformanden foreningen udadtil og er ansvarlig for foreningens daglige ledelse, herunder evt. kredskontor.

§ 12. Revision.

1. Revision af kredsens regnskabsaflæggelse finder sted ved de af repræsentantskabet valgte interne revisorer.
2. Revisorerne skal gennemgå den daglige bogføring og bilagsmateriale med mere, ligesom de skal kontrollere gennemførelsen af de af repræsentantskabet trufne beslutninger i økonomisk henseende. Revisorerne har til enhver tid adgang til at kontrollere kredsens bøger, regnskabsbilag samt formue. Revisorerne skal foretage mindst ét årligt kasseeftersyn. Kasseeftersynet skal omfatte både kontantbeholdning og bankindeståender.
3. Revisorerne er berettiget til at forlange regnskabet revideret af registreret eller statsautoriseret revisor, såfremt de under gennemgangen af kredsens regnskaber støder på forhold, der efter deres skøn kan motivere dette.
4. Revisorerne fører en revisionsprotokol, som kredsbestyrelsen skal have forelagt efter hver afholdt revision.

§ 13. Foreningsgeneralforsamlinger.

1. Kredsbestyrelsen har ret til at overvære de under kredsen hørende foreningsgeneralforsamlinger med taleret, men uden stemmeret. Kredsen skal indkaldes med samme varsel som foreningernes medlemmer.

§ 14. Ophørsbestemmelser.

1. I tilfælde af kredsens opløsning, skal kredsens midler i det hele tilfalde de enkelte foreninger i forhold til antal udlejede haver.

§ 15. Lokale bestemmelser (frivillig)

Kredsen fastsætter selv resten efter reglerne i Forbundsvedtægtens § 8. stk. 6, hvorefter disse standardvedtægter er obligatoriske for kredsen, medmindre det særskilt er angivet, at en bestemmelse er frivillig. Kredsen kan supplere vedtægterne med lokale regler. Evt. supplerende vedtægter SKAL fremgå af § 15. En kreds’s supplerende bestemmelser må dog aldrig stride mod Kolonihaveforbundets vedtægt eller kredsvedtægten eller Kolonihaveforbundets foreningsvedtægt.

Senest ændret af Kongressen i september 2018

Ovenstående Kredsvedtægt er vedtaget på et
EKSTRAORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE
den 3. september 2013.

§ 3 – stk. 2 - Det ordinære kredsrepræsentantskabsmøde afholdes hvert år i marts måned - ændret til april måned.

Vedtaget på Ordinært Repræsentantskabsmøde den 26. marts 2019.

Tillæg nr. 3 til lejekontrakt

 

Tillæg til Lejekontrakt af 4. Juli 2005 mellem Odense Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen og Odense Havelodselskab

 

Jordlejekontrakt med kommunen

Odense kommune, Miljø- og Teknikforvaltningen udlejer herved til
Odense Havelodselskab nedenstående arealer, som Odense kommune er ejer af:
Haveforening Dele af matr. nr. Areal

Bernhardsminde 58 Marienlund Hovedgård, 36.390 m2
Odense Jorder
Biskorup 1 e Biskorup, Odense Jorder 45.487 m2
Bjørnemosen 22 q Hjallese by, Dalum m.fl. 6.304 m2
Christiansminde 2 u, 14 e Ejby, Odense Jorder 27.300 m2
Dalum-Hjallese 6 by Kristiansdals Hovedgård, Dalum 17.200 m2
Enghaven 1 yæ Vestermarken, Odense Jorder 156.500 m2
3 e Sanderum by, Sanderum
Grønløkke 17 a Sct. Jørgensmark, Odense Jorder 32.000 m2
Guldstjernen 13 ed og 13 bl Ejby, Odense Jorder 13.330 m2
Haugstedsminde 1 a, 1 s, 1 aad, 1 abx Vestermarken 74.200 m2
Hedvigslund 1 2 bu Marienlund Hovedgård, 27.850 m2
Odense Jorder
Heltengen 2025 Odense Bygrunde 5.646 m2
Kræmmermarken 1 su Åløkke Hovedgård, 69.180 m2
Odense Jorder
13 bx, 14 Marienlund Hovedgård
Løkkegaards Haver 3 a og 3 bh Ejby, Odense Jorder 52.200 m2
Martins Minde 5 d, 5 e Biskorup, Odense Jorder 157.880 m2
Munkemaen 58 a, 70, 71, 72, 73, 74 a Marienlund 52.450 m2
Hovedgård, Odense Jorder
Roerskov 1 a Vestermarken, Odense Jorder 128.800 m2
Rosenbækken 1 a Vestermarken, Odense Jorder 89.940 m2
Rødegaardsløkken 31 a, 31 v Østermarken, 56.900 m2
Odense Jorder
Sct. Hans 1 t og 1 k Sømose, Odense Jorder 46.045 m2
27 b Nørremarken Odense Jorder
Skovkrogen 1 a og 2 a Tornbjerg Gårde, Fraugde 29.100 m2
Skytteløkken 32 a Østermarken, Odense Jorder 40.300 m2
Snapindløkken 6 e Bolbro, Odense Jorder 41.550 m2
1 æv Vestermarken, Odense Jorder
Solvang 17 a Hjallese by, Dalum 22.500 m2
Stige 4 a Lumby by, Lumby 15.000 m2
Svenstrupengen 6a og 25 Svenstrup by, Stenløse 29.580 m2
Sømosebakken 1 u, 1 t, 1 k Sømose, Odense Jorder 25.900 m2
Søndergårds Haver 2 a, 15 hc, 2 t Ejby, Odense Jorder 189.000 m2
Vibelund 7 a Stegsted by, Pårup 75.600 m2
I alt 1.564.132 m2

Nærværende kontrakt er en videreførsel af 27 kontrakter indgået med Kolonihaveforbundets Odensekreds i perioden 1. januar 1980 - 19. maj 1983. Pr. 1. januar 1995 er antallet af haveforeninger udvidet med Hvf.

Bjørnemosen. Alle disse 28 kontrakter er nu samlet i én kontrakt.

Den eneste ændring består i at Odense kommunes medkontrahent nu er Odense Havelodselskab.

Alle øvrige punkter i de hermed bortfaldne 27 kontrakter ratihaberes, bortset fra mindre redaktionelle justeringer
i §§ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 og 18, som parterne ved deres underskrift godkender.

2

§1 Lejemålets løbetid m.m.

Lejemålet, der tog sin begyndelse den 1. januar 1980, er gældende i en halvtredsårig periode.

Lejemålet, der er uopsigeligt fra kommunens side, udløber uden opsigelse den 31. december 2029.

Havelodselskabet kan i lejeperioden opsige lejeaftalen med ét års varsel til en 1. januar. Opsigelsen af en del af haveområdet kan kun finde sted ved forhandling med kommunen.
Inden lejemålets udløb, dog tidligst fem år før lejeperiodens ophør, kan der på Havelodselskabets initiativ optages forhandling om lejemålets eventuelle forlængelse og vilkårene herfor.

Såfremt ekstraordinære forhold efter kommunens skøn måtte gøre en opsigelse påkrævet, kan kommunen med ét års varsel til en 1. januar kræve det nødvendige areal afstået.
Havelodselskabet er i så fald berettiget til en erstatning, der såfremt enighed ikke kan opnås ved forhandling mellem kommunen og Havelodselskabet fastsættes af en voldgiftsret bestående af tre personer, hvoraf parterne udvælger hver én, medens den tredje udvælges af parterne i forening, eller i mangel af enighed herom, af civildommeren i Odense.

Ved fastsættelse af erstatning skal der blandt andet tages hensyn til dels omkostningerne ved eventuel flytning eller nedrivning af eksisterende huse, dels antal m2 afstået areal og endvidere længden af den tilbageværende uopsigelighedsperiode.

§2 Lejeafgiften og dens regulering

Den årlige lejeafgift udgør 0,5286 kr. pr m2.

For haveforeningen Bjørnemosen betales, indtil etapevis etablering, 0,2397 kr. pr m2.

Afgiften fordeler sig således:
1.557.828 m2 á 0,5286kr. = 823.467,88 kr.
6.304 m2 á 0,2397kr. = 1.511,07 kr.

I alt 824.978,95 kr.

Lejeafgiften reguleres op eller ned i overensstemmelse med nettoprisindekset udgivet af Danmarks Statistik.

Basis er januarindekset for 1993 = 283.5. Næste regulering finder sted med januarindekset 1998.

Lejeafgiften reguleres herefter hvert femte år.
Den årlige lejeafgift indbetales efter opkrævning, senest den 31. juli hvert år til Odense kommunes Inkassokontor.

For sen indbetaling vil blive forrentet efter de til enhver tid gældende regler herfor.
Eventuelle skatter og afgifter, der påhviler arealerne, betales af Havelodselskabets foreninger. Eventuelle skatter og afgifter af bygninger betales af Havelodselskabet eller dettes foreninger - marketenderier, fore3
ningshuse m.m.

§3 Arealets benyttelse

Arealet må kun anvendes til kolonihaver og til anlæg af de dertil hørende veje og fællesanlæg, så som fest-, lege- og parkeringspladser med videre.
Indenfor det enkelte haveområde må kun forefindes ét marketenderi, som udelukkende må betjene haveforeningens medlemmer. Udover driften af marketenderiet er det ikke tilladt at udøve nogen form for erhvervsvirksomhed på eller fra arealet.

Havelodselskabet skal inden tre måneder efter lejemålets ikrafttræden fremsende en plan til kommunen visende de enkelte havelodder, angivet ved nummer. Disse numre skal angives ved et skilt på de enkelte lodder.

Havelodselskabet skal på forlangende til kommunen aflevere en fortegnelse med navn og adresse på hvert enkelt medlem i haveområderne.

§4  Erstatning med mere

Såfremt kommunen i lejetiden ønsker at foretage opmålingsarbejder på arealet, skal Havelodselskabet og dettes medlemmer finde sig i den dermed forbundne færdsel, samt tillade midlertidig opsætning af pæle, stokke og måleinstrumenter.
Såfremt det i lejetiden bliver nødvendigt at føre rør- eller luftledninger over arealerne, skal Havelodselskabet og dettes medlemmer affinde sig med de ulemper, der er forbundet hermed. Sådanne arbejder skal, så vidt muligt, udføres på tidspunkter af året hvor det er mindst generende. Havelodselskabets medlemmer har krav på en rimelig erstatning for de eventuelle skader, der måtte opstå.
Erstatningen udredes normalt af den institution der lader arbejderne udføre.

Erstatningens størrelse fastsættes ved forhandling mellem parterne, eventuelt ved en opmand, jf. §1.3.

Mindst tre dage før sådanne arbejders påbegyndelse skal Havelodselskabet underrettes om arbejdets omfang og art.

Eventuelle ulemper, der måtte forekomme ved eftersyn og reparation ved sådanne installationer, skal Havelodselskabets medlemmer finde sig i uden erstatning.

§5  Overholdelse af gældende love med mere

Ved opførelse af bygninger og anlæg af enhver art, er Havelodselskabet overfor kommunen ansvarlig for, at gældende lovbestemmelser overholdes, herunder, blandt andet, rottelovens bestemmelser om rottesikring og renholdelse, regulativet for Odense Vandselskab as.

Havelodselskabet skal i haveområderne føre tilsyn med, at der ikke findes forhold, der kan give opholdssted for rotter, eller virke skæmmende.

4.  Ved anlægsarbejder er foreningerne pligtige at indhente oplysninger om eksisterende installationer ved ejendommens blad i Tingbogen, eller ved ledningsejerne.

§6 Bebyggelse i haveområderne    OBS! (der er kommet et tillæg til aftalen fra kommunen ang. byggeri så det nedenstående ikke er helt gældende)

Bebyggelsen på hver havelod må ikke overskride 10%, dog højst udgøre 50 m2.

Heri medregnet terrasser. 

Bebyggelse på havelodden opføres samlet

Bebyggelsen må kun indeholde én etage. Eventuelle loftrum må ikke anvendes som sove-, lege eller opholdsrum. Der må ikke isættes vinduer ovenfor stueetagens loftshøjde.
Bebyggelsen skal funderes til en dybde af mindst 50 cm under terræn og 20 cm over. På hver havelod må der opføres ét drivhus og en (té)pavillon på højst 10 m2 samt ét legehus.
Bygningernes højde fra terræn til rygning må ikke overstige 4,5 m, drivhuse og tépavilloner dog kun 2,8 m. Højden på marketenderibygninger kan tillades højere.

Der skal udføres sikring mod indtrængning af rotter og andre skadedyr langs ydermure. Sikringen skal være i tæt forbindelse med ydermuren, og skal føres ned til en dybde af mindst 50 cm under terræn.

Vandbassiner på arealerne må ikke anlægges dybere end 20 cm.

Bebyggelsen må ikke opføres nærmere skel end 2,5 m. Afstanden mellem bebyggelser på nabolodder skal være mindst fem meter.

I henhold til gældende regler, skal medlemmerne selv indhente Havelodselskabets godkendelse af de huse og drivhuse eller (té)pavilloner der ønskes opført på arealerne.

Kræves der godkendelse af offentlige myndigheder, eksempelvis bygningsmyndigheden, påhviler det Havelodselskabet eller dettes medlemmer at indhente
sådanne, ligesom eventuelle lokalplanbestemmelser skal overholdes.
Om bibeholdelse af allerede bestående bygninger med mere, henvises til §12.
Bebyggelsen i haveområderne skal i lejeperioden stedse være under opsyn af Havelodselskabet eller dettes repræsentant, som skal påbyde medlemmerne at vedligeholde, male med mere, i det omfang der er nødvendigt.

Krav som offentlige myndigheder måtte fremsætte, skal overholdes.

Det gælder byggelovens bestemmelser og herunder bestemmelserne i Bygningsreglement for småhuse om afløb samt om ildsteder og skorstene.

Det gælder desuden miljølovens bestemmelser - med tilhørende bekendtgørelser - herunder bestemmelserne om nedgravning af latrin samt om etablering af samletanke.

Der må på den enkelte havelod etableres én godkendt samletank. Tanken skal være tæt og afløbssystem og tank skal forud for etablering godkendes af myndigheden. Alt husspildevand og herunder afløb fra køkkenvaske skal ledes til samletanken.

For marketenderibygninger samt andre fællesbygninger må der søges om tilladelse til offentlig kloakering.

5. Det skal af spildevandsplanen fremgå at bygningen er placeret i et godkendt kloakopland.

Tilslutning til det offentlige spildevandsanlæg skal ske efter regler i Miljøloven samt "Spildevandsbekendtgørelsen" (Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 af 21. juni 1999).

Betaling for tilslutning opkræves efter Betalingsvedtægt for Odense Kommunes Spildevandsanlæg 2002.

Der må ikke ske afledning af husspildevand direkte på jorden. Latrin må ikke nedgraves i områder der ligger indenfor "beskyttelseszonen" på 300 meter til drikkevandsboringer.

Desuden gælder at latrin ikke må nedgraves
et sted, der anvendes til afgrøder. Der må ikke etableres septiktanke eller lignende på de enkelte havelodder.

Afløb fra køkkenvask må ikke tilsluttes drænsystemet.

Odense Havelodselskab eller bestyrelserne i haveforeningerne fører tilsyn med at miljøkravene stedse overholdes samt, at der ikke foretages og, efter den aftalte skæringsdato for lovliggørelse af de ulovlige forhold i haverne, ikke forefindes installationer i de enkelte havelodder, der strider mod Miljølovens bestemmelser.

§7  Vedligeholdelse med mere

Arealerne og de derpå værende bebyggelser, skal stedse holdes i ordentlig og sømmelig stand.

Affald - dagrenovation - skal opbevares i lukket beholder, hvortil rotter ikke kan få adgang. Tømning foregår i henhold til gældende regler, eller ved foreningens fællesforanstaltning.

Samletanke skal etableres jf. §6. Tømning skal ske i henhold til Miljølovens bestemmelser herom. Til sikring heraf påhviler det Havelodselskabet at udarbejde retningslinier for en hensigtsmæssig udførelse af tømning, transport og endelig anbringelse af tankindholdet jf. Miljølovens bestemmelser.

Den fremtidige fulde vedligeholdelse af de sanitære installationer og forpligtelsen til at foretage alle udskiftninger af disse installationer m.m., påhviler Odense Havelodselskab og dets medlemmer.

Haveaffald må opbevares og komposteres i den enkelte have i dertil indrettede beholdere, i henhold til fælles forskrifter for Havelodselskabet.

Affald, der placeres på de offentlige arealer op til foreningen, vil blive fjernet for haveforeningens regning, såfremt det ikke er fjernet otte dage efter krav herom, skriftligt er fremsat overfor foreningsformanden.

Husdyrhold må ikke finde sted i haverne, dog må kæledyr medtages under sommerophold. Udendørsvoliere må ikke etableres. Løse hunde må ikke færdes i kolonien.

Jagt på arealerne er ikke tilladt.

Beboelse i haverne må finde sted i tidsrummet 1. april - 1. oktober. Weekendophold er tilladt hele året.

Havelodselskabet garanterer overfor kommunen, at beboerne på arealerne har fast bopæl, hvortil de kan flytte den 1. oktober.

Havelodselskabet påtager sig straks at udsætte vedkommende medlem, såfremt denne bestemmelse ikke overholdes.

Forud for enhver indflytning må vedkommende medlem, i fornødent omfang, overfor Havelodselskabet, dokumentere at have fast bopæl.

Vedligeholdelse af fællesarealer, veje, stier og P-pladser påhviler Havelodselskabet/foreningerne, som også

6.  er forpligtet til at vedligeholde al beplantning efter Park- og Kirkegårdskontorets anvisninger, herunder læog støjbælter, samt grønne områder i øvrigt indenfor haveområdet, med mindre andet fremgår af § 18.

Forekomst af bjørneklo skal løbende bekæmpes. Havelodselskabet/foreningerne sørger for intern snerydning og grusning, og bærer ansvaret for eventuelle mangler herved.

Vedligeholdelse af alle dræn indenfor den enkelte haveforenings grænser påhviler Havelodselskabet/medlemmerne.

§8 Brugsret til haver

Brugsret til haver kan kun opnås af personer, der er bosiddende i Odense kommune. Brugsretten er betinget af medlemskab af Odense Havelodselskab. Havelodselskabet kan normalt kun tildele én have pr. husstand.

§9 Overdragelse af haver

Overdragelse af en havelod med påstående bygninger og beplantning må kun finde sted til en person, der opfylder kontraktens bestemmelser, og kun til en pris der er passende for den pågældende havelod.

Hvis der ikke er enighed om salgspriserne, skal sagen forelægges Havelodselskabets ankenævn, hvis afgørelse er endelig.

Overdragelsen er først endelig, når Havelodselskabet eller dettes repræsentant har godkendt det nye medlem, samt vilkårene for overdragelsen.

Bestyrelsen i foreningen skal påse, at haverne ikke gøres til genstand for spekulation, og at der ikke sker urimelige prisstigninger.

§10  Interne ledninger med mere

Havelodselskabet eller dettes medlemmer bekoster selv nedlægning af interne drænledninger, samt andre nødvendige ledninger til elforsyning til marketenderier og foreningshuse og vand. Al vedligeholdelse og alle udskiftninger af ledningerne, samt alle afgifter i forbindelse med forbruget påhviler Havelodselskabet eller
dettes medlemmer.

Bestemmelserne i Odense Vandselskab as' regulativ og Dansk ingeniørforenings Norm for Vandinstallationer skal følges. Alle ledninger skal føres som jordkabler.
Det er forbudt at opsætte udvendige radio- og fjernsynsantenner i haveområderne.

§11

7. Havelodselskabets forpligtelser

Havelodselskabet eller dettes foreninger er forpligtet til at underrette de enkelte medlemmer om bestemmelserne i nærværende kontrakt og forpligtet til at påse, at de fastsatte bestemmelser overholdes.

Havelodselskabet skal endvidere påse at dettes vedtægter og vedtagelser i øvrigt, ikke er i strid med nærværende kontrakt.

Havelodselskabet skal endvidere indestå for, at der i haveområderne er ro og orden, og at de fælles anlæg så som veje, beplantninger, grønne områder og dræn stedse er i en sømmelig stand.

§12 Moderniseringsplan

Kontrakten omfatter arealer, der hidtil har været anvendt til kolonihaver, og det er en betingelse for lejemålets længde, at Havelodselskabet foranlediger, at der sker sanering - såfremt det ikke allerede er sket - med henblik på en højnelse af haveområdernes standard.
Senest to år efter kontraktens indgåelse, skal der fremsendes moderniseringsplan til kommunens godkendelse.

Planen skal omfatte indretning af fornødne parkeringspladser, legepladser med mere.

Planerne skal være tilpasset de enkelte haveområders størrelser og beliggenhed med videre.
Senest fem år efter kommunens godkendelse af de enkelte planer, skal saneringsplanerne være gennemført.

Saneringen skal endvidere omfatte, at de bebyggelser, der findes i haveområderne, gennemgås af Havelodselskabet og de enkelte foreninger, og at medlemmerne påbydes at istandsætte, eventuelt ændre bestående bebyggelser, således, at de fremtræder i pæn stand jf. §6.

Udgifterne ved saneringen er kommunen uvedkommende. Såfremt gennemførelse af planerne kræver, at enkelte havelodder nedlægges, kan erstatning herfor ikke fordres.

§13 Udstykning

Såfremt oprettelsen af nærværende kontrakt nødvendiggør udstykning, afholdes udgiften hertil af Havelodselskabet (den pågældende forening).

§14 Misligholdelse

Misligholdelse af nærværende kontrakt - herunder udeblivelse betaling af leje i mere end to måneder efter forfaldstid - og manglende sanering af arealerne, jf. §12 - berettiger kommunen til at hæve kontrakten, uden at Havelodselskabet har noget krav på erstatning.

Havelodselskabet hæfter for udgifter, der påføres kommunen i anledning af overtrædelse af kontraktens bestemmelser.

§15 Lejemålets ophør

Ved lejemålets ophør, helt eller delvist, påhviler det kommunen at rydde det lejede for bebyggelser og bevoksninger såfremt det pågældende medlem ikke har foranlediget dette.
Eksisterende træer må ikke fjernes.

Såfremt Havelodselskabet opsiger lejemålet forinden kontrakten udløber, påhviler rydningen kommunen og Havelodselskabet i fællesskab.

Ved lejemålets ophør, uanset under hvilke forhold ophøret sker, skal samletanke, ledninger m.v. i forbindelse hermed, fjernes og bortskaffes i henhold til miljømyndighedens krav, uden udgift for Odense Kommune som udlejer.

I tilfælde af ekspropriation gælder de almindelige regler for området.

§16 Tinglysning

Tinglysning af kontrakten kan ikke finde sted.

§17 Stempling

Stempling af kontrakten betales af Havelodselskabet.

§18 Særlige bestemmelser

Bernhardsminde

Det er aftalt at Park- og vejafdelingen slår græsset mellem Otterupvej og støjbæltet to gange årligt i forbindelse med den øvrige græsklipning i området. Foreningen udbedrer hullerne i den offentlige sti Otterupvej Munkemaen.

Havevanding skal ske sektionsvis efter vedlagte tegning, altså i seks sektioner, hvoraf kun én sektion må vande den pågældende dag. Det overlades haveforeningen selv at udarbejde turnusordning.

Biskorup

Det afgiftspligtige areal er reduceret med 4.485 m2 for endnu ikke anlagte haver.
Det levende hegn i vestskellet - mod haveforeningen Martinsminde - vedligeholdes af Park- og vejafdelingen, ligesom det levende hegn i østskellet mod eksisterende plantage - gælder for etape 2 og 3 - vedligeholdes indtil videre af Park- og vejafdelingen.

9.


Haveforeningen skal tåle de eventuelle gener, der forekommer i forbindelse med Fynsværkets servicearbejder på højspændingsledningerne. Havekolonien påregnes etableret i fire etaper. Vanding må kun finde sted i én etape ad gangen, og det pålægges haveforeningen at udarbejde en turnusordning.

Christiansminde

Hoveddræn fra boligkomplekset passerer kolonihaven. Haveforeningen udfører vedligeholdelsen, Park- og vejafdelingen leverer som hidtil materialer, samt, ca. en gang hvert femte år spuler drænet.

Vanding i haverne med spreder må kun finde sted således:

»Gamle afdeling«: Lige datoer
»Nye afdeling«: Ulige datoer

Haveforeningen vedligeholder alle drænledninger til udløb i samlebrønde - også selv om brønden ligger uden for havekoloniens område.

Alle vandforsyningsledninger, haner, stophaner og målerbrønden, placeret ved indkørslen til havekolonien.

Havekolonien vedligeholder desuden hovedvandforsyningsledningen på en strækning uden for området, som vist med blå farve på vedlagte tegning, samt låger og trådhegn omkring udstykningen.

Dalum - Hjallese

Adgangsvejen fra Fruens Bøge Allé vedligeholdes af haveforeningen, som ligeledes klipper hækken mod vejen på den vestlige side.

Guldstjernen

Eksisterende garager skal fjernes, når haverne skifter ejer.

Haugstedsminde

Asfalteret hovedsti med tilhørende græsrabat vedligeholdes af Park- og vejafdelingen.

Martins Minde

Fra 1995 er det besluttet at reducere det afgiftspligtige areal med de to resterende haver i støjbæltet, således at arealet der medgår til støjbæltet mod Kertemindevej helt er ude af afgiftsberegningen.

Park- og vejafdelingen vedligeholder støjbæltet til de to sidste havelejemål er ophørt, hvorefter vedligeholdelsen af støjbæltet overdrages til foreningen i henhold til §7.

Munkemaen

Det afgiftspligtige areal blev i 1989 reduceret med 11 haver = 3.550 m2, for endnu ikke ibrugtagne haver. Vanding i haverne må kun finde sted i henhold til fremsendte plan. Til haveforeningens vedligeholdelse hører endvidere græsrabatterne, som omgiver havekolonien.

Roerskov

Ved undersøgelser i 1990 udviste jorden endnu tegn på kraftig smitte af kartoffelcystenematoder. Det henstilles derfor at foreningen ved kartoffeldyrkning, anvender nematoderesistente kartoffelsorter.

Rosenbækken

Park- og vejafdelingen leverer årligt ét læs grus til udbedring af stien Falen - Friluftsbadet.

10. 

Vejafdelingen vedligeholder den nord-sydgående trafiksti gennem havekolonien på begge sider af Falens forlængelse i den nuværende standard.
I havekoloniens biodynamiske afdeling (20.000 m2) må gødningsmængden maksimalt andrage 25 kg NPK pr. have/årligt.

Der må under ingen omstændigheder bruges sprøjtemidler, anbringes eller bruges maling, træimprægneringsmidler og opløsningsmidler med videre på en sådan måde, at grundvandet kan udsættes for forurening.

Solvang

Det afgiftspligtige areal er reduceret med 7.752 m2 for ikke anlagte haver. Beplantninger, som skal vedligeholdes af haveforeningen, overdrages efter nærmere aftale, når disse er etablerede.

Svenstrupengen

Vanding i haverne må kun finde sted hver anden dag. således at
haver med ulige nr. må vande på ulige datoer og haver med lige nr. må vande på lige datoer.

Søndergaards Haver

Der henvises til ejendommens blad i tingbogen angående deklaration vedrørende elektrifikation af banestrækningen

Nyborg - Odense og ejeren af matr. nr. 14 a, Ejby, Odense Jorders tinglyste færdselsret ad den private fællesvej gennem kolonihaven.

Vibelund

I fællesskab med Odense Fjerkræ- og Hobbykoloni vedligeholdes adgangsvejen, der er en privat fællesvej.

 

Odense, den 4. juli 2005

Som lejer:

Odense Havelodselskab
Povl Pedersen
Formand
Jens P. Jensen
Kasserer
Carsten B. Olsen
Næstformand og sekretær
Leif Nielsen
Udvalgsmedlem
Henning Kaas
Udvalgsmedlem
Som ejer:
Odense Kommune, Miljø- og Teknikforvaltningen
Søren Møller
Rådmand / Jeremy Dean
Souschef

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

01.12 | 20:39

Hej,
Måske andre havemennesker kan få gavn af denne fine guide:
http://designerstuen.dk/baeredygtige-moebler
Mange af os går op i bæredygtighed nemlig

...
24.05 | 12:40
Haver til salg har modtaget 4
21.05 | 14:41
Kontakt Bestyrelsen har modtaget 8
19.05 | 22:18
Vigtige information har modtaget 9
Du kan lide denne side