Ordinær Generalforsamling 02-11-2021

Referat af Generalforsamlingen Sct. Hans Haveforening
den 2. november 2021
Generalforsamlingen blev afholdt I lokalerne Folkebo, Skovsbovænget 10 – 5230 Odense M
Tilstede var 33 stemmeberettigede medlemmer (der repræsenterer I alt 60 stemmer v. skriftlig
afstemning)
Desuden deltog der en repræsentant for Odense Havelodsselskab som observatør– uden stemmeret
Anders formand (have 6) bød velkommen til generalforsamlingen
Ad,.1:Valg af dirigent:
Morten Larsson (have 50) blev valgt
Ad. 2– Valg af referent
Lisbeth (have nr. 4) blev valgt
Ad 3Godkendelse af dagsorden –
Dagsorden godkendt - Dirigenten fastslår at generalforsamlingen er lovligt indvarslet jf. Foreningens
vedtægter
Ad 4– nedsættelse af stemmeudvalg
Daniel (have 48) og Malene (have100) valgt
Ad 5– Bestyrelsens beretning v. formanden
Anders formand fremlagde beretningen ved velkomst – det blev ikke ønsket at beretningen blev læst
op igen.
beretning godkendt
Ad 6– fremlæggelse af revideret regnskab for 2019og 2020
Bettina (have 13) Kasserer fremlagde regnskabet til godkendelse for hhv. 2019 og 2020
2019 - blev godkendt
2020 blev godkendt
Ad 7 – indkomne forslag
1)grus-vandring” gang 1, Dræn på vejen? (forslag fremsataf have 11)
forslaget bortfalder idet forslagsstiller ikke er til stede på generalforsamlingen og derfor ikke
kan motivere forslaget.
2)Vinter- hane gang 1A(forslag fremsat af have 118)
forslagsstiller motiverer forslaget – forslaget bringes til afstemning:afstemning ved
håndsoprækning
forforslaget stemte. 0
imodforslaget stemte: 33
antal blanke stemmer: 0
Forslaget blev forkastet
 
2
3)Udvidet åbning afvand I haverne – (forslag fremsat af have 118)
forslagsstiller motivere forslaget – forslaget bringes til afstemning:afstemning ved
håndsoprækning
forforslaget stemte. 0
imodforslaget stemte: 33
antalblanke stemmer 0
Forslaget blev forkastet
Ad 8 –fastlæggelse af haveleje
Da forslaget henholder sig til fremtidig haveleje, og derfor ikke vedrører indeværende år,
udgår forslaget og fremsættes på Generalforsamlingen I februar 2022. Derved udgår også Ad
8 –første dot, der præciserer hvad lejestigningenmotiveres af
Honorar til toiletpasningstiger, så det svarer tilminimum have-lejen rundet op. 3300-3500
pr. år.
afstemning ved håndsoprækning
forforslaget stemte. 33
imodforslaget stemte: 0
antalblanke stemmer 0
Forslaget blev vedtaget
Honorarsættes op til 1500,- pr. kvartal til bestyrelsesmedlemmer,det er 6000 kr. om året
(30.000 ,- ialt)afstemning ved håndsoprækning
forforslaget stemte. 25
imodforslaget stemte: 7
antalblanke stemmer 1
Forslaget blev vedtaget
Honorarsættes op til 2500 kr. pr. kvartal til forperson(mand/kvinde) og kasserer det er
10.000 kr. om året (20.000,- ialt)afstemning vedhåndsoprækning
forforslaget stemte. 21
imodforslaget stemte: 10
antalblanke stemmer 2
Forslaget blev vedtaget
Ad 8 – valg til bestyrelsen
Formanden(2 år I lige år) valgt I 2021 frem til februar2022
Bettina (have 13 bringes I forslag)
Bettina blev valgt frem til næste generalforsamling I februar 2022
Kasserer(2 år I ulige år)
Morten (have 50) bringes I forslag
Morten blev valgt til kasserer for 2 år – frem til generalforsamlingen februar 2023
Bestyrelsesmedlemmer –(2 år I lige år) valgt fremtil generalforsamlingen I februar 2022
Bestyrelsesmedlem (2 år I ulige år) frem til generalforsamlingen februar 2023
Bestyrelsesmedlem (2 år I lige år) valgt frem til generalforsamlingen februar 2022
Bestyrelsesmedlem (2 år I ulige år) frem til generalforsamlingen februar 2023
Bestyrelsesmedlem (2 år I lige år) frem til generalforsamlingen februar 2022
bestyrelsen fordeler poster og opgaver mellem sig
 
3
valgt for lige år – frem til generalforsamlingen I februar 2022 -
Kirsten (have 21);Lizet(have 15);Stefan(have 35)
valgt for ulige år– frem til generalforsamlingenfebruar 2023
Jesper(have 118);Peter(have 13)
Generalforsamlingen beslutter samtidig at dispenserer for 12. mdr. regel for opstilling til
bestyrelsen (gælder Stefan) og samtidig beslutter generalforsamlingen at Peter kan vælges til
bestyrelsen selvom Bettina er forperson.
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Daniel(have 48)
Anders(have 6)
Ad 9. revisor valg
Valg for 2 år (ulige år) – Karin(have 99) blev valgt
Valg for 2 år (lige år) – Pia(have 49) blev valgt
Ad 10 Festudvalgs valg
Punktet udgår og sættes på dagsorden til den kommende generalforsamling februar 2022
Ad 11Vurderingsudvalg – 5 medlemmer
2 medlemmer for et år(lige år) 2021 -frem til februar2022
valgt blev: Bettina (have 13
Peter (have 13)
3 medlemmer for to år(ulige år)
valgt blev: Daniel (have 48)
Lisbeth (have 67)
Malene (have 100)
Ad 12 – Eventuelt – punktet er udelukkende til debat og dialog – der kan ikke besluttes noget
under punktet.
Debat og dialog om:
Vejbump: spørgsmål fra salen:
På generalforsamlingen I 2019 blev det besluttet, at der skulle etableres vejbump på gang 1 og 1a –
det er ikke sket endnu -
svar fra Anders (have 6) – der har været kontakt til forskellige entreprenører, men det har ikke været
muligt at finde en brugbar løsning endnu. I referat fra daværende generalforsamling star der, at det
som min. kan afprøves med bump af betonflis – det arbejdes der på at sætte I værk nu.
Brug af opslagstavlerneI haven.
Spørgsmål til bestyrelsenom hvordan vi kan få opslagstavlerneI brug igen – der savnes den
information, der plejer at være – det er ikke særlig hensigtsmæssigt at der kun kan læses oplysninger
på hjemmesiden og på tavlen v. gang 1A – Lisbeth (have 67) og Hanne (have 83) vil gerne hjælpe
bestyrelsen med at hænge materialer op med information I tavlerne I foreningen.
Gebyr / “bøder” / - spørgsmål til bestyrelsen omkringgebyr og “bøder” – debat herom
 
4
Højde på hæk– mod vej 125 cm – hæk mod naboer (det står I et tidligere referat fra en
generalforsamling, hvor høj hæk mod nabo må være)
Mostdage– oplæg omkring mostdage, det kunne væredejligt om nogen ville være med til at
fastholde den tradition omkring mostdage
Bestyrelsen og dirigent takker for god ro og orden.
 
 
 Underskrevet af bestyrelsen
  

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

01.12 | 20:39

Hej,
Måske andre havemennesker kan få gavn af denne fine guide:
http://designerstuen.dk/baeredygtige-moebler
Mange af os går op i bæredygtighed nemlig

...
24.05 | 12:40
Haver til salg har modtaget 4
21.05 | 14:41
Kontakt Bestyrelsen har modtaget 8
19.05 | 22:18
Vigtige information har modtaget 9
Du kan lide denne side