Forretningsorden Sct. Hans bestyrelse

Forretningsorden for Sct. Hans H/F:


§1 Konstituering og arkiv
Umiddelbart efter afholdelse af en ordinær generalforsamling, eller ekstraordinær
generalforsamling, hvor der sker ændringer i bestyrelsens sammensætning, afholder
bestyrelsen konstituerende møde, hvor næstforperson, sekretær, it-ansvarlig,
salgsansvarlig og vandansvarlig vælges. Forperson indkalder til første møde.Efter
konstitueringen gør bestyrelsen status over foreningens arkiv og træffer beslutning om
hvorledes arkivet fremover skal opbevares samt hvilken bankforbindelse der skal benyttes.


§2 Kommunikation
Gældende kommunikationen bestyrelsen imellem skal enten foregå via mail, Messenger
eller telefon.


§3 Indkaldelse til bestyrelsesmøder
Bestyrelsesmøder afholdes en gang i måneden fra november til april en til to gange i
måneden fra april til november. Forpersonen indkalder til konstitueringsmødet, her
planlægges næste møde, og resten af året planlægges gang for gang. Forpersonen
lægger dagsorden på foreningens drev hvor alle kan sætte punkter på frem til 3 dage før
mødet. Alle bestyrelsesmedlemmer kan indkalde til ekstraordinært møde via
mail/Messenger hvis der opstår akutte spørgsmål. Afbud meddelelse til bestyrelsen via
Messenger og der kan indkaldes en suppleant. Hvis forpersoner fraværende, træder
næstforperson til.


§4 Bestyrelsesmødernes afvikling
Møderne ledes af forperson eller næstforperson i forpersonens fravær.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede.
Afgørelser træffes med simpel stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er forpersonens,
i dennes fravær næstforpersonens, stemme udslagsgivende.Et bestyrelsesmedlem har
pligt til at underrette den samlede bestyrelse om forhold,der kan rejse tvivl om
vedkommendes habilitet. Den øvrige bestyrelse træffer derpå afgørelse om, hvorvidt
vedkommende skal anses for at værende inhabil i den pågældende sag.
Ved de ordinære bestyrelsesmøder skal kassereren orientere bestyrelsen om foreningens
økonomiske status.


§5 Referat
Det er sekretærens opgave at tage referat af bestyrelsens drøftelser og beslutninger.
Referatet skal indeholde:
•Deltagere samt fraværende.
•Mødets lovlighed og beslutningsdygtighed.
•Dagsordenen medbeslutninger for hvert enkelt punkt samt væsentlige
synspunkter, oplysninger og afvigende meninger der ønskes tilført
referatet.

Referatet forelægges til godkendelse på det efterfølgende møde.


§ 6 Særlige forhold og forpligtelser
Det understreges, at bestyrelsens medlemmer er forpligtet til at udøve deres virke under
ansvar for Foreningsvedtægten, Kredsvedtægten, Kolonihaveforbundets vedtægt,
Kolonihaveloven samt pålæg i øvrigt fra offentlige myndigheder.
Bestyrelsen og medlemmer af udvalg underbestyrelsen har tavshedspligt med hensyn til
alt, hvad de måtte erfare af personlig ogøkonomisk art i deres egenskab af bestyrelses-
eller udvalgsmedlemmer, medmindre anden beslutning træffes af bestyrelsen.
Udtræder et medlem af bestyrelsen, skal vedkommende til bestyrelsens forperson
tilbagelevere materiale af fortrolig karakter, som han/hun har modtaget i sin egenskab af
bestyrelsesmedlem, herunder eventuelle genparter, kopier ect. af samme. Materiale
modtaget elektronisk skal slettes. Det udtrædende bestyrelsesmedlem skal til enhver tid
iagttage sin tavshedspligt. Et hvert bestyrelsesmedlem forventes at optræde loyalt over for
den øvrige bestyrelse. Hvis et bestyrelsesmedlem bryder sin tavshedspligt eller optræder
groft illoyalt i forhold til den øvrige bestyrelse, kan denne udtrykke sin mistillid til
vedkommende. Fratræder vedkommende af den årsag, indtræder suppleanten.

 

§ 7 Beretning og årsregnskab
Før ordinær generalforsamling i uge 5, gennemgår bestyrelsen udkast til bestyrelsens
beretning for det forløben år. Udkast til årsregnskabet udarbejdes af kassereren og
forelægges for revisionen så betids, at det af revisionen gennemgåede årsregnskab, kan
udsendes til bestyrelsen senest en uge, før udsendelsen til medlemmerne i uge 4.
I uge 3 behandles årsregnskabet på et bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen påser, at
regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med vedtægten og gældende lovgivning.


Således vedtaget på konstiturende bestyrelsesmøde den 09/11-2021 i bestyrelsen Sct. Hans H/F

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

01.12 | 20:39

Hej,
Måske andre havemennesker kan få gavn af denne fine guide:
http://designerstuen.dk/baeredygtige-moebler
Mange af os går op i bæredygtighed nemlig

...
24.05 | 12:40
Haver til salg har modtaget 4
21.05 | 14:41
Kontakt Bestyrelsen har modtaget 8
19.05 | 22:18
Vigtige information har modtaget 9
Du kan lide denne side